ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 30 Ιουλίου 2020

Ο Δήμος Λέρου (εφεξής και χάριν συντομίας η Υπηρεσία) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής για το σύνολο των υλικών και εφόσον πληρούν τις τεχνικές περιγραφές (στο σύνολο του προϋπολογισμού) για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΚΑΙ ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ ΛΑΚΚΙ»

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Ε.) και της δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/21.10.2013. Πιο συγκεκριμένα:

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/09/2020  και ώρα 14:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΚΑΙ ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ ΛΑΚΚΙ.

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου ,σύγχρονου συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα σε συνδυασμό και με την προμήθεια συστήματος διαβροχής καθώς  και η αναβάθμιση των λοιπών εγκαταστάσεων .

Η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων κρίνεται αναγκαία ώστε ο υπάρχον χώρος  άθλησης να χρησιμοποιείται με ασφάλεια για τους αθλούμενους και να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

 Έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη η γεωγραφική θέση του γηπέδου ώστε τα προς προμήθεια υλικά να ανταποκρίνονται πλήρως στις ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Τα υλικά που απαιτούνται για την πλήρη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων είναι: 

  • Προμήθεια συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου
  • Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου αντισφαίρισης
  • Προμήθεια συστήματος  διαβροχής-δροσισμού 
  • Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδου

Παράλληλα με την προμήθεια των υλικών  θα γίνει:

  • Αφαίρεση παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα
  • Τοποθέτηση συστήματος διαβροχής-δροσισμού
  • Τοποθέτηση εστιών ποδοσφαίρου και πάγκων αναπληρωματικών
  • Τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου αποδυτηρίων

Η τοποθέτηση  θα πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχετικές προμήθειες  και συγκεκριμένα σε αθλητικούς συνθετικούς  χλοοτάπητες ποδοσφαιρικών ή άλλων γηπέδων.

Επίσης απαιτείται ειδικός μηχανολογικός εξοπλισμός διάστρωσης του νέου τάπητα καθώς και της πλήρωσης του με κατάλληλα υλικά (όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές)

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

CPV 37451000

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα της προμήθειας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 459.739,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:392.940,00€, ΦΠΑ : 66.799,80€).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων  λεπτών (7.858,80€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η χρηματοδότηση είναι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων) με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 1.000.000.000€ (ΑΔΑ: 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 61.7135.0001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2020 & 2021  του Φορέα.


Λέρος, 29-07-2020
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ