ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 01 Δεκεμβρίου 2020


Ο Δήμαρχος Λέρου

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου και ειδικότερα του υπ’ αρ. «1» ανεμόμυλου στη θέση «ΑΠΙΤΙΚΙ» Λέρου.

Το ανωτέρω ακίνητο έχει συνολικό εμβαδόν 66,40 m2 και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικώς ως αναψυκτήριο που θα εξυπηρετεί τους μουσειακούς χώρους των λοιπών ανεμόμυλων. Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) είναι το ποσό των εκατόν  ογδόντα ευρώ (180,00€).

Η δημοπρασία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στον Πλάτανο, Γραφείο Δημάρχου, την 14η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 το μεσημέρι ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του άρ. 1 Π.Δ. 270/1981.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου προς το 10% του πρώτου ορίου προσφοράς μισθώματος ενός (1) έτους, ήτοι διακόσια δεκαέξι ευρώ (216,00 €) υπέρ του Δήμου Λέρου καθώς επίσης α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα και γ) βεβαίωση περί μη οφειλών προς το Δήμο.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στη Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό Μέγαρο στην περιοχή Πλάτανος Λέρου και στο τηλέφωνο 2247360223 και FAX 2247023401.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ