ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ»

στις 30 Απριλίου 2020

Ο Δήμος Λέρου (εφεξής και χάριν συντομίας η Υπηρεσία) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά  σε Ευρώ (€) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ»

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Ε.) και της δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/21.10.2013. Πιο συγκεκριμένα:

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/06/2020  και ώρα 14:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» και αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α.

Αφορά στην προμήθεια, μεταφορά στο νησί της Λέρου, πλήρη εγκατάσταση στο χώρο του γηπέδου εγκατάστασης στην περιοχή με τοπωνύμιο «ΣΦΑΚΙΑ-ΤΣΙΓΚΟΥΝΑ-ΓΟΥΡΝΙΑ», διενέργεια δοκιμών, εκπαίδευση στη χρήση / λειτουργία των μηχανημάτων και παράδοση σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας εξοπλισμού διαχείρισης Α.Σ.Α., όπως περιγράφεται στο άρθρο 1.3 της παρούσας.

ΤΜΗΜΑ 2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α. ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αφορά στη λειτουργία του εξοπλισμού διαχείρισης Α.Σ.Α. και εγκαταστάσεων, που περιλαμβάνει τη χρήση, λειτουργία, συντήρηση κ.λπ. του υπό προμήθεια εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων (μεταλλικό σκέπαστρο, έργων υποδομής κ.λπ.), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης» και 32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου»

Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνει:

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α.

Αφορά στην προμήθεια, μεταφορά στο νησί της Λέρου, πλήρη εγκατάσταση στο χώρο του γηπέδου εγκατάστασης στην περιοχή με τοπωνύμιο «ΣΦΑΚΙΑ-ΤΣΙΓΚΟΥΝΑ-ΓΟΥΡΝΙΑ», διενέργεια δοκιμών, εκπαίδευση στη χρήση / λειτουργία των μηχανημάτων και παράδοση σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας του παρακάτω εξοπλισμού διαχείρισης Α.Σ.Α., με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή:

  • ενός (1) δεματοποιητή, δυναμικότητας τουλάχιστον 7.0tn/hr για εισερχόμενα σύμμεικτα απόβλητα 4.400 tn/έτος (CPV: 42921310-4, 42990000-2)
  • ενός (1) μηχανήματος περιτύλιξης (wrapper) (CPV: 42921300-1)
  • ενός (1) περονοφόρου με λαβίδα (CPV: 42415000-8)
  • ενός (1) μεταλλικού στεγάστρου (CPV: 42327000-1)
  • ενός (1) μικρού ελαστιχοφόρου φορτωτή, ελάχιστης μικτής ισχύος 47 HP κατά SAE (CPV: 34144710-8)
  • έργα υποδομής, που περιλαμβάνουν την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, για την πλήρη κατασκευή των εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, εξωτερικού φωτισμού. Περιλαμβάνεται επίσης, το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών (χωματουργικές, θεμελίωση, Η/Μ εργασίες, επιστρώσεις, κλπ.). (CPV: 45000000-7, 43327000-1))

ΤΜΗΜΑ 2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α. ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αφορά στη λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισμού διαχείρισης Α.Σ.Α. και εγκαταστάσεων, που περιλαμβάνει τη χρήση, λειτουργία, συντήρηση κ.λπ. του υπό προμήθεια εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων (μεταλλικό σκέπαστρο, έργων υποδομής κ.λπ.), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (CPV: 90500000-2).

Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των ΑΣΑ Δήμου Λέρου, καινούργιος και αμεταχείριστος.

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα της προμήθειας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.223.047,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.045.340,00 € , ΦΠΑ : 177.707,80€).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων  λεπτών (20.906,00 €).

Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η λειτουργία του εξοπλισμού διαχείρισης Α.Σ.Α. και των εγκαταστάσεων ορίζεται σε δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού διαχείρισης Α.Σ.Α.

Το ΤΜΗΜΑ 1 χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός έργου 2019ΕΠ76700000). Η δαπάνη για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας θα βαρύνει τον κωδικό προϋπολογισμού για το 2020 του Δήμου Λέρου ΚΑ 64.7131.0001 και τις ακόλουθες κατανομές: 100.000,00 € έτος 2020, 700.000,00 € έτος 2021 και 11.207,80 € έτος 2022.

Το ΤΜΗΜΑ 2 χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Λέρου, με πολυετή δέσμευση πίστωσης, ΚΑ 30.6265.0005 και τις ακόλουθες κατανομές: 15.000,00 € έτος 2020, 210.000,00 € έτος 2021 και 186.840,00 € έτος 2022.

Λέρος, 30-04-2020

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ