ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Προμήθειας Τροφίμων Παιδικών Σταθμών Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021»

στις 21 Αυγούστου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων Παιδικών Σταθμών Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021», Προϋπολογισμού Ευρώ 28.380,06 € με Φ.Π.Α. 9% & 17% , με κριτήριο κατακύρωσης:

Α) για τα κρέατα, πουλερικά, κατεψυγμένο αρακά, ελαιόλαδο και οπωρολαχανικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Β) Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων (είδη παντοπωλείου, γαλακτοκομικά είδη, είδη αρτοποιείου, και ζαχαροπλαστείου), η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή ( ή προμηθευτές ) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Η δαπάνη για την προμήθεια ειδών τροφίμων για την σίτιση των παιδιών που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς Λέρου, προϋπολογίζεται συνολικά για όλες τις κατηγορίες τροφίμων στο ποσό των 28.380,06 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εκ των οποίων το ποσό των 10.320,04 € προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου, οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. Εξόδων:15.6481 «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων», ενώ το υπόλοιπο ποσό (18.060,02€) που θα απαιτηθεί θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2021. Η απαραίτητη Ανάληψη Πολυετούς Υποχρέωσης έχει γίνει με την υπ.αρ. 77/2020 /ΑΔΑΜ 20REQ007146662 και ΑΔΑ 6ΜΠΓΟΚΒΣ-Ρ67. Η διάρκεια της σύμβασης για τα «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων» ορίζεται για ένα (1) έτος, αρχής γενόμενης από την υπογραφή της σύμβασης και θα υπάρχει δυνατότητα μονομερούς παράτασης αυτής για δύο (2) μήνες, με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δ.Ο.ΠΑΙ.ΣΑΠ Λέρου, χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και των ποσοτήτων, όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Λέρο, στo Δημαρχιακό Μέγαρο, την 04-09.-2020 ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ), www.promitheus.gov.gr, Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης), θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, και στον ιστότοπο του Δήμου Λέρου http://www.leros.gr/main/ , ενώ θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν τη διενέργεια του. Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία. Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής , τη παραλαβή της διακήρυξης και μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο (Γραφείο Προμηθειών ), καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2247360252).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ