ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 15 Απριλίου 2020

Ο Δήμος Λέρου (εφεξής και χάριν συντομίας η Υπηρεσία) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά  σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ»

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Ε.) και της δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/21.10.2013. Πιο συγκεκριμένα:

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/05/2020  και ώρα 14:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ και αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

  • την ένταξη επτά (7) νέων σταθμών οι οποίοι δεν είναι εντεταγμένοι στο υφιστάμενο σύστημα τηλεμετρίας
  • τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των συστημάτων ισχύος στο σύνολο των εξήντα ένα (61) υφιστάμενων σταθμών ελέγχου
  • την προμήθεια κι εγκατάσταση συστημάτων για την πλήρη εποπτεία και έλεγχο των ενεργειακών επιδόσεων του συνόλου του συστήματος
  • την τοποθέτηση επτά (7) συστημάτων παραγωγής υποχλωριώδους νατρίου
  • την τοποθέτηση μετρητικών οργάνων για την ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση του δικτύου ύδρευσης και
  • την επέκταση του επικοινωνιακού δικτύου προκειμένου να ανταπεξέλθει αυξημένο όγκο τηλεμετρικών δεδομένων που δημιουργούνται

Μετά την κατάρτιση και εφαρμογή ενός λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης του δικτύου με στόχο την βελτίωση της λειτουργίας του, θα είναι εφικτή η υποστήριξη αποφάσεων διαχείρισης και ανάλυσης ολοκληρωτικών λύσεων βασισμένων σε ένα ορθολογικότερο σύστημα ύδρευσης.

Θα υπάρξει δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Τεχνική Υπηρεσία του δήμου.

Τέλος συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης» και 32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου»

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα της προμήθειας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.716.493,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:2.997.172,00€, ΦΠΑ : 719.321,28€).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων  λεπτών (59.943,44€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (11 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία και την τεκμηρίωση του συνολικού συστήματος).

Η χρηματοδότηση της παρούσας πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, στα πλαίσια της υπό αρ. 43752/7-6-19 ένταξης της στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» - Άξονας Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης».

Λέρος, 15-04-2020
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ