ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - Σύσταση Συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 19 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ: 116/2019

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «αρμοδιότητες Δημάρχου» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄)

2. Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 για τη σύσταση και λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής αντίστοιχα του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Το δεδομένο ότι ο Δήμος Λέρου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας (ΦΕΚ 698/20-03-2014/τ.Β΄) εμφανίζει πραγματικό πληθυσμό άνω των επτά χιλιάδων (7.917) μόνιμους κατοίκους.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

5. Την υπ’ αριθμ. 106/2019 με αρ. πρωτ. 5090/02.09.2019 (ΑΔΑ 66ΧΞΩΛΓ-ΠΛΣ) Απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Λέρου, με θητεία από 04/09/2019 έως 03/09/2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Τη σύσταση – συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου, για το χρονικό διάστημα από 19-09-2019 έως 03/09/2020 ως κάτωθι:

  • Πρόεδρος: Κόλιας Μιχαήλ - Δήμαρχος Λέρου

Μέλη:

  • 1. Καστής Δημήτριος του Αντωνίου - Αντιδήμαρχος
  • 2. Μεραμπελιώτης Βασίλειος του Εμμανουήλ – Αντιδήμαρχος
  • 3. Γρεκός Κυριάκος του Χαράλαμπους - Αντιδήμαρχος

Β) Γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της παραπάνω επιτροπής, ορίζεται η υπάλληλος που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της οικονομικής Επιτροπής, Κωνσταντάρα Φωτεινή του Παύλου, της ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ