Ορισμός Άμισθου Αντιδημάρχου

στις 07 Δεκεμβρίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ:135/2021

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19.07.2018 ) και το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/2019).

2. Τις διατάξεις του άρθ. 47 του Ν. 4647/2019 ΦΕΚ 204/Α΄/2019), περί ορισμού άμισθων αντιδημάρχων.

3. Την εγκύκλιο 48/22119/07-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΝΤΛ6-ΕΞΦ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων». του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Την εγκύκλιο 809/85741/19.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων». του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Την αριθμ. 128/2021 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων [ΑΔΑ 9ΗΤΜΩΛΓ-Ω5Ι]

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου μας (ΦΕΚ 365/ Β΄/ 19-02-2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

7. Την ανάγκη ορισμού νέου άμισθου αντιδημάρχου με αρμοδιότητες σε θέματα τοπικής και οικονομικής ανάπτυξης

Αποφασίζει

Ορίζει άμισθο Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τσακυριό Αναστάσιο του Χρήστου, από 08-12-2021 μέχρι 07-12-2022 και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες, όπως ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και συγκεκριμένα στο άρθ. 9 «Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης».

Συγκεκριμένα θα έχει την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, χωρίς δικαίωμα υπογραφής εγγράφων σχετιζομένων με τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Τον ως άνω αναπληρώνει ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο «Διαύγεια» και ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ