ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 27/2020

στις 23 Απριλίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 27/2020

Ο Δήμαρχος Λέρου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19.07.2018 ) και το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/2019).
  2. Τις διατάξεις του άρθ. 47 του Ν. 4647/2019 ΦΕΚ 204/Α΄/2019), περί ορισμού άμισθων αντιδημάρχων.
  3. Την εγκύκλιο 48/22119/07-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΝΤΛ6-ΕΞΦ) του Υπουργείου Εσωτερικών μα θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων». του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  4. Την αριθμ. 106/2019 (σε ορθή επανάληψη) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων [ΑΔΑ 66ΧΞΩΛΓ-ΠΛΣ]
  5. Τον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου μας (ΦΕΚ 365/ Β΄/ 19-02-2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  
  6. Την ανάγκη ορισμού νέου άμισθου αντιδημάρχου με αρμοδιότητες σε θέματα τοπικής και οικονομικής ανάπτυξης

Αποφασίζει

Ορίζει άμισθο Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Τσακυριό Αναστάσιο του Χρήστου μέχρι 22-04-2021 και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες, όπως ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και συγκεκριμένα στο άρθ. 9 «Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης».

Συγκεκριμένα θα έχει την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, χωρίς δικαίωμα υπογραφής εγγράφων σχετιζομένων με τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Τον ως άνω αναπληρώνει ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο «Διαύγεια» και ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ