ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

στις 24 Αυγούστου 2020

Γνωστοποιούμε ότι:

Σύμφωνα με την αριθμ. ΚΥΑ 52878/21.08.2020 (ΦΕΚ 3485/22.08.2020 τεύχος Β’): Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β΄ 3324), Μεταβάλλονται οι όροι μοριοδότησης στην υπ΄αριθμ. 5291/21.08.2020 Ανακοίνωση Δήμου Λέρου και συγκεκριμένα:

«α) Εμπειρία: Η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών, μοριοδοτείται ως εξής:

Δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα, και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία».

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και για τις δύο κατηγορίες θέσεων (πλήρης και μερική) δηλώνοντας σειρά προτίμησης (1,2).

Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Λέρου θα αναζητήσει αμελλητί αυτεπαγγέλτως από τις οικείες σχολικές επιτροπές βεβαιώσεις για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα.

Συνημμένα: Νέο έντυπο αιτήσεως