Έκδοση ψηφίσματος σε ένδειξη τιμής για το εκλεκτό μέλος της Λεριακής κοινωνίας Εμμανουήλ Κοντό

στις 16 Ιουλίου 2020

Στη Λέρο, σήμερα 16 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας της Προέδρου κας Παπαφώτη-Βασιλάκου Μαρίας με τα  μέλη του, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87),  σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 7079/25-2-2015, 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ανακοίνωσε με θλίψη τον αδόκητο θάνατο του συμπατριώτη μας και εν ενέργεια δημοτικού συμβούλου Εμμανουήλ Κοντού.

Ο Μανώλης Κοντός υπήρξε ο πρωτότοκος γιος της πολύτεκνης οικογένειας του Σταύρου Κοντού και της Μαρίας Κουτούζη. Γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1969 στην Κάλυμνο, ωστόσο τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια, τα έζησε στη Λέρο, όπου έγινε και η αγαπημένη του πατρίδα. Έπειτα, μετέβη στην Πάτρα, για να σπουδάσει την επιστήμη της Λογιστικής. 

Κέρδισε την αγάπη και το σεβασμό των συμπατριωτών του, στη Λέρο, εξαιτίας του απαράμιλλου ήθους, των αξιών και ιδανικών του. Υπήρξε άριστος οικογενειάρχης και πατέρας ενός παιδιού.

Υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση από το Σεπτέμβριο του 2019, επιδεικνύοντας σεβασμό, σεμνότητα και αγάπη για την πραγματική του πατρίδα. 

Ο Μανώλης Κοντός πρόσφερε πολλές και σημαντικές υπηρεσίες στον τόπο του, γεγονός που τον καθιστά εξέχουσα προσωπικότητα αυτού. Θα είναι βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μας η καλοσύνη του, η προσφορά και η αξιοπρεπής προσωπικότητά του.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας και μετά από πρόταση του κ. Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

σε ένδειξη ελάχιστης τιμής προς τον εκλιπόντα, την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος που περιλαμβάνει:

1.​Το μεσίστιο κυματισμό της σημαίας του Δήμου μας.

2.​Την τήρηση ενός λεπτού σιγής στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

  1. Την ανάγνωση του παρόντος ψηφίσματος από τον κύριο Σοροκάκη Ιωάννη, ως εκπρόσωπο ολοκλήρου του Σώματος του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
  2. Την κάλυψη των εξόδων της κηδείας του εκλιπόντος.
  3. Τη δημοσίευσή του παρόντος ψηφίσματος στην ιστοσελίδα του Δήμου και τον τοπικό τύπο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 103/2020.


Ακριβές Απόσπασμα       

Η Πρόεδρος

Παπαφώτη-Βασιλάκου Μαρία