ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

στις 08 Ιουλίου 2020

Ο Δήμαρχος Λέρου έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ  143/Α /28-6-2007), όπως ισχύουν
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)
 3. Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 18 του 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α΄), στον Δήμο Λέρου οι θέσεις ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων επανακαθορίστηκαν συνολικά σε τέσσερις (4), δηλαδή συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων, εκ των οποίων μέχρι σήμερα έχουν καλυφθεί οι δύο (2).
 4. Τον ΟΕΥ του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/τ.Β/19-02-2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 5. Την αριθμ. πρωτ. 2333/28.04.2020 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2020
 6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2355/29.04.2020 Γνωστοποίηση Δημάρχου για την ανάγκη πρόσληψης δύο (2) Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου για την συμβουλευτική υποστήριξη του Δημάρχου σε θέματα α) Λογιστικής και Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών / εργασιών και β) μελετών Δημοσίων Έργων και επίβλεψης τεχνικών έργων
 7. Το γεγονός ότι δεν καλύφθηκε η μία θέση Ειδικού Συνεργάτη για την συμβουλευτική υποστήριξη του Δημάρχου σε θέματα μελετών Δημοσίων Έργων και επίβλεψης τεχνικών έργων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την κάλυψη μίας (1) συνολικά θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), για την επικουρία αυτού και ο/η οποίος/α θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα και ειδικότερα:

Α. Μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη για παροχή επιστημονικής βοήθειας σε θέματα εκπόνησης και αξιολόγησης μελετών Δημοσίων Έργων καθώς και επίβλεψης και παρακολούθησης τεχνικών έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες

πρέπει να κατέχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007.Συγκεκριμένα:

 1. Να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
 2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος σχολής ή τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
 3. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
 4. Να έχουν επαγγελματική εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα.
 5. Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν               

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ( ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εμπειρία που αποδεικνύεται :

Με αξιόλογη συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π. ή αξιόλογη επαγγελματική ενασχόληση ή επαρκείς γνώσεις ανάλογες με το αντικείμενο απασχόλησης.

Επίσης η εμπειρία αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανόμενων ως επαγγελματίες ειδικευμένης εμπειρίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

1) Για τους μισθωτούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα:.

         Χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/86 για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ).           

Ο υποψήφιος με την αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλει:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλέιψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
 3. Επικυρωμένους και επίσημα μεταφρασμένους τίτλους σπουδών / πτυχίων της αλλοδαπής, συνοδευόμενους από Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα για την ισοτιμία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας.
 4. Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών / πτυχίων της ημεδαπής
 5. Επικυρωμένα πτυχίο γνώσης χειρισμού Η/Υ
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας στο Δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα πρόσληψης
 8. Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, προς απόδειξη της επικαλούμενης εμπειρίας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα γνωστοποίηση.
 9. Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους δικαιολογητικά

Σημείωση: Τα απαιτούμενα από το νόμο α) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου  και β) Πιστοποιητικό Στρατολογίας (για τους άνδρες) θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία  (ν. 3242/2004)           

       Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.           

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

                     Η αίτηση απευθύνεται στο Δήμο Λέρου Ν. Δωδεκανήσου και υποβάλλεται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου, στη  διεύθυνση:

Τ.Κ. 85400-Πλάτανος Λέρος

                     Την αίτηση μπορεί να υποβάλλει ο υποψήφιος και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

                   Στην αίτηση πρέπει  να επισυνάπτει ο υποψήφιος όλα τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά συμμετοχής. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

                  Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

                   Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

                   Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις εργάσιμες (3) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας γνωστοποίησης στις εφημερίδες.

            Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί ολόκληρη στο Κατάστημα του Δήμου συντασσομένου σχετικού πρακτικού και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ


ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2