Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

στις 29 Μαϊος 2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) και τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19

Ο Δήμαρχος Λέρου  έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 64Α΄)
 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 της από 20/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68Α΄)
 3. Tις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ.143/Α/28.6.2007) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234)
 4. Tις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄)
 5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.03.2020 [ΑΔΑ 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ] εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
 6. Την αριθμ. 92/2020 (ΑΔΑ 6ΑΧ4ΩΛΓ-ΘΣΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου, με θέμα ««Έγκριση πρόσληψης: α) επτά (7) ατόμων ΥΕ καθαριστών/καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και β) τριών (3) ατόμων ΥΕ καθαριστών/καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών των δημοτικών κτιρίων και υπηρεσιών & παράλληλα δεσμευτική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για υποχρεωτική αναμόρφωση βάσει της από 14/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 64/Α΄) προς αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
 7. Το άρθρο 20 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου μας (ΦΕΚ 365/Β΄/19-2-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων για τις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και τεσσάρων (4) μηνών, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, για τα δημοτικά κτίρια και υπηρεσίες, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, για την προστασία της δημόσιας υγείας  και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον κατωτέρω κλάδο και ειδικότητα:

α/α

Κλάδος

Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Διάστημα

1

ΥΕ

Καθαριστών/Καθαριστριών

7

δύο (2) μήνες

2

ΥΕ

Καθαριστών/Καθαριστριών

3

τέσσερις (4) μήνες

 

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Κατηγορία / Ειδικότητα

Προσόντα

Υ.Ε.

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/ 1997)

 

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

          Οι  υποψήφιοι  θα πρέπει:

 1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν Υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται
 3. Να μην έχουν απολυθεί από το δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ του δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους.
 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Γ.   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

       Οι  ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
 1. Υπεύθυνη Δήλωση για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας στο Δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι.
 1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα και συγκεκριμένα ότι: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) ότι δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. γ) ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) ότι δεν τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις, ε) δεν έχω απολυθεί από το Δημόσιο, ΟΤΑ,ΝΠΔΔ του δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους.

Δ.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

          Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση τους αυστηρά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων (2) ημερών, που αρχίζει  από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λέρου. ( δηλ. από 01-06-2020 μέχρι 02-06-2020)                   

O Δήμος Λέρου που διενεργεί την πρόσληψη υποχρεούται να αποστείλει τους  πίνακες προσληπτέων στο Α.Σ.Ε.Π κάθε φορά, καθώς και συνολικά όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους το αργότερο μέχρι 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης

 

Ε.    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

     

        Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στον ιστότοπο www.diavgeia.gov.gr, στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λέρου, [στη  Διεύθυνση: Πλάτανος, Λέρου, ] συντασσομένου του κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ