Λήψη απόφασης για τον καθορισμό νέας ημερομηνίας και ώρας, για την αποσφράγιση προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Λήψη απόφασης για τον καθορισμό νέας ημερομηνίας και ώρας, για την αποσφράγιση προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την  <Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Λέρου, Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π και των Οργανισμών Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Επιτροπής>»

Σήμερα στις 26 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 3673/26-06-2020 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’).

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, λόγω λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ.  18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος)

1. Μεραμπελιώτης Βασίλειος – Αντιδήμαρχος - Τακτικό Μέλος «ΛΕΡΟΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

2. Καστής Δημήτριος -Αντιδήμαρχος-  Τακτικό Μέλος «ΛΕΡΟΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

2. Ασβεστάς Ευάγγελος - Τακτικό μέλος «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΡΟ»

3. Γρεκός Κυριάκος - Τακτικό μέλος «ΛΕΡΟΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

3. Τραμπούλης Γεώργιος -Τακτικό μέλος «ΛΕΡΟΣ ΝΕΑ ΑΡΧΗ»

4. Κανάρη Μαριέττα – Αν/κό Μέλος «ΛΕΡΟΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

 

5. Διαμαντάρας Δημήτριος- Τακτικό μέλος «ΛΕΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ ΑΝΗΚΕΙ»

 

6.

 

7.

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η κα Κωνσταντάρα Φωτεινή, υπάλληλος του Δήμου Λέρου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως άρχισε η συζήτηση των θεμάτων.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.:112

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, o Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι μετά την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση του κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα. Το θέμα αφορά τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό νέας ημερομηνίας και ώρας, για την αποσφράγιση προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Λέρου, Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π και των Οργανισμών Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Επιτροπής».

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά

Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της

 • την εισήγηση του προέδρου,
 • την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
 • το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση του θέματος που αφορά τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό νέας ημερομηνίας και ώρας, για την αποσφράγιση προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Λέρου, Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π και των Οργανισμών Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Επιτροπής».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

Από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών  το με αριθ. πρωτ. 3712/23-06-2020 έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών προμηθειών του Δήμου Λέρου για το έτος 2020, η οποία συγκροτήθηκε με τις αριθ. 29/2020 με ΑΔΑ:Ω54ΑΩΛΓ-ΗΝ5 και  αριθ. 32/2020 με ΑΔΑ:6ΨΜ9ΩΛΓ-ΜΕΒ,  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό νέας ημερομηνίας και ώρας για την αποσφράγιση των προσφορών των συμμετεχόντων του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας Φρέσκου Γάλακτος (Αριθμ. Διακήρυξης 3222/09-06-2020,η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 20PROC006834584 2020-06-09) »

 

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος:

 

Σύμφωνα με την αριθμ. 3222/09.06.2020 Διακήρυξη για την διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος, ως ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού είχε οριστεί η 23/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Την ημέρα εκείνη όμως για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορούσε να συνεδριάσει η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών λόγω του ότι το ένα τακτικό μέλος απουσίαζε εκτάκτως από την υπηρεσία και το αναπληρωματικό του απουσίαζε με προγραμματισμένη άδεια ειδικού σκοπού.

Σύμφωνα με το άρθ. 14 του ν. 2690/1999 : Στα τριμελή συλλογικά όργανα, για την ύπαρξη απαρτίας, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4412/2016 (αναλογική εφαρμογή και για προμήθειες) : «Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις έργων»

 1. Τα στάδια στην ανοικτή διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, όταν οι εν λόγω διαδικασίες δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν ως εξής:

α) Στην ανοικτή διαδικασία η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, είναι σε κάθε περίπτωση ημέρα Τρίτη ή Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.. Την ίδια ημέρα και μετά το πέρας της ως άνω ώρας, διενεργείται η αποσφράγιση των προσφορών. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, κατά περίπτωση, στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων….

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό νέας ημερομηνίας και ώρας για την αποσφράγιση των προσφορών των συμμετεχόντων.

 

                                                                            Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

                                                                            

                                                                                         Φιλιππίδης Γεώργιος ..»

 

Στη συνέχεια πρότεινε στα μέλη να καθοριστεί ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών των συμμετεχόντων στο συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Λέρου, Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π και των Οργανισμών Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Επιτροπής», η Παρασκευή 03 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

    Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη:

 1. Την εισήγηση του Προέδρου
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
 4. Την από 12/12/2012 (ΦΕΚ Α΄240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18)
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08,08,2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4605/2019
 6. Τις διατάξεις του Ν.4441/2016
 7. Τις διατάξεις του Ν.4469/2017 (ΦΕΚ. 62/03-05-2017)
 8. Την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»
 9. Την περίπτωση θ της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
 10. Την αριθ. 162/2019 με ΑΔΑ:ΩΟΡΜΩΛΓ-Η07 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 11. Την αριθ. 248/03-01-2020 με ΑΔΑ:6Θ7ΔΟΡ1Ι-7ΞΨ απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
 12. Το με αρ.πρωτ. 2973/29-05-2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ006785014 2020-05-29
 13. Τις υπ’ αριθ. 266/2020 με ΑΔΑ:Ω5Η4ΩΛΓ-4ΞΙ, 267/2020 με ΑΔΑ:64ΠΓΩΛΓ-Υ3Η, 264/2020 με ΑΔΑ:6Ο8ΨΩΛΓ-0ΧΕ, 265/2020 με ΑΔΑ:Ω09ΩΩΛΓ-8ΣΖ, 263/2020 με ΑΔΑ:6ΔΝ9ΩΛΓ-2 07, 268/2020 με ΑΔΑ:ΩΝ3ΣΩΛΓ-3ΒΛ αποφάσεις Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του Δημάρχου Λέρου.
 14. Το με αρ. πρωτ. 354/29-05-2020 πρωτογενές αίτημα του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου με ΑΔΑΜ:20REQ006786302 2020-05-29
 15. Την υπ’ αριθ. 68/2020 με ΑΔΑ: 6E9EOKΒΣ-Ν5Ζ απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Προέδρου του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου
 16. Την υπ’ αριθμό 30/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ
 17. Την υπ’ αριθμό 18/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ
 18. Την υπ’ αριθ. 21/2020 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Λέρου, Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π και των Οργανισμών Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Επιτροπής»
 19. Την υπ’ αριθ. 97/2020 με ΑΔΑ:6ΛΦΕΩΛΓ-ΞΛΥ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 20. Την με αριθ. πρωτ. 3222/09-06-2020 με ΑΔΑΜ:20PROC006834584 2020-06-09 Διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου
 21. Την με αριθ. πρωτ. 3223/09-06-2020 με ΑΔΑ:ΨΑ8ΠΩΛΓ-Σ68 περίληψη της διακήρυξης
 22. Το με αριθ. πρωτ. 3712/23-06-2020 έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών προμηθειών του Δήμου Λέρου
 23. Τη συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών των συμμετεχόντων στο συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Λέρου, Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π και των Οργανισμών Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Επιτροπής», την Παρασκευή 03 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου www.leros.gr. Επίσης θα κοινοποιηθεί εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς κατέθεσαν προσφορές στο Δήμο Λέρου κατά την καταληκτική ημερομηνία του εν λόγω συνοπτικού διαγωνισμού.

…………………………………………………………………………………………………………….....

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

 Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΤΑ ΜΕΛΗ

α) Καστής Δημήτριος (υπ/φη)

β) Γρεκός Κυριάκος (υπ/φή)

γ) Κανάρη Μαριέττα (υπ/φή)

δ) Διαμαντάρας Δημήτριος (υπ/φή)