Έκδοση ψηφίσματος σε ένδειξη τιμής, για τον επιστήμονα και πολιτικό Κρεμαστινό Δημήτριο

Στη Λέρο, σήμερα 08 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας της Προέδρου κας Παπαφώτη-Βασιλάκου Μαρίας, με τα  μέλη του και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 παρ. 5 Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (Α΄167), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), της παρ. 1 του άρθρου 43 της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) και τις με αριθ. πρωτ.13818/13-3-2020 και  20930/31-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ανακοίνωσε με θλίψη τον αδόκητο θάνατο του επιστήμονα και πολιτικού Κρεμαστινού Δημητρίου, ο οποίος κατέληξε σήμερα σε ηλικία 78 ετών νικημένος από τον κορωνοϊό.

Ο Δημήτρης Κρεμαστινός γεννήθηκε στη Χάλκη Δωδεκανήσου, στις 1 Μαΐου 1942. Υπήρξε καθηγητής Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, υπουργός Υγείας και Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ενώ το 2015 εξελέγη Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Είχε εκλεγεί βουλευτής στα Δωδεκάνησα με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. Υπήρξε προσωπικός ιατρός του Ανδρέα Παπανδρέου. Κέρδισε την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των Ελλήνων, μέσα από τη συνεχή κοινωνική, επιστημονική και ακαδημαϊκή του παρουσία, το διδακτικό και ερευνητικό του έργο, τη δράση του στις μεγαλύτερες Καρδιολογικές Κλινικές της χώρας και τη θητεία του στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενισχύοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας. Το όνομά του συνδέθηκε με τη λειτουργία των σημαντικότερων καρδιολογικών κλινικών, την ενίσχυση του ΕΚΑΒ, τη λειτουργία των αεροδιακομιδών, τη δημιουργία του ΟΚΑΝΑ, την εισαγωγή της τηλεϊατρικής, την αναμόρφωση του ψυχιατρείου της Λέρου, την ίδρυση και στήριξη του Νοσοκομείου Ρόδου.

Το πολύπλευρο αυτό έργο του, τον καθιστά εξέχουσα μορφή της πατρίδας και του τόπου μας, στον οποίο πρόσφερε τα μέγιστα, με την ιδιότητα τους ιατρού και του πολιτικού.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας και μετά από πρόταση του κ. Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

σε ένδειξη ελάχιστης τιμής προς τον εκλιπόντα, την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος που περιλαμβάνει:

  1. Το μεσίστιο κυματισμό της σημαίας του Δήμου μας.
  2. Την τήρηση ενός λεπτού σιγής στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  3. Τη δημοσίευσή του παρόντος ψηφίσματος στην ιστοσελίδα του Δήμου και τον τοπικό τύπο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 69/2020.

Ακριβές Απόσπασμα       

Η Πρόεδρος

Παπαφώτη-Βασιλάκου Μαρία