Στη Λέρο, σήμερα 08 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας της Προέδρου κας Παπαφώτη-Βασιλάκου Μαρίας, με τα  μέλη του και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 παρ. 5 Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (Α΄167), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), της παρ. 1 του άρθρου 43 της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) και τις με αριθ. πρωτ.13818/13-3-2020 και  20930/31-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Περισσοτερα...